Vedteketer

1. Eierforhold – Plan – Formål – Areal

A . BARNEHAGEN EIES AV:

Mårskrenten Borettslag tilknyttet Molde og Omegn Biligbyggelag som også er forretningsfører i henhold til særskilt kontrakt.

B. BARNEHAGEN DRIVES:

I samsvar med «lov om barnehage» og de forskrifter og retningslinjer som barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsetter, samt de bestemmelser som eieren fastsetter innenfor disse rammer.

C. ÅRSPLAN:

Barnehagen skal ha en årsplan som gir oversikt over aktivitetene i barnehagen og den pedagogiske virksomheten gjennom året.

D. FORMÅLSPARAGRAF:

Barnehagene skal, ut fra prinsippene om demokrati, likhet, solidaritet og trygghet utforme den indre virksomheten slik at den fungerer bra for alle barn. Videre skal barnehagen utvikle det enkelte barns individuelle muligheter til gjennom alle sanser, å skaffe nyanserte kunnskaper om omverdenen, oppnå indre styrke, harmoni og forståelse for andre mennesker.

E. AREAL:

Arealnorm for barnehagen:

– 3,0 m2 for barn over 3 år

– 5,3 m2 for barn under 3 år.

Normen gjelder pr. barn ved heldagsopphold.

2. Styrende og besluttende organ.

A. SAMARBEIDSUTVALG

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg som består av:

– 1 representant fra foreldreråd

– 1 representant fra ansatte

– 1 representant fra eier (Mårskrenten Borettslag)

Foreldrenes representanter til samarbeidsutvalget velges i foreldrerådet. Styreren er saksbehandler og sekretær i utvalget. Eierrepresentantenes velges for 2 år, de øvrige for 1 år om gangen. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv og velger leder.

Samarbeidsutvalgets oppgaver er bl.a.:
– se til at barnehagen blir drevet innen rammen av barnehageloven, barnehagens vedtekter og budsjett.
– fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.
– få seg forelagt forslag til budsjett, samt årsmelding og årsregnskap.
– vurdere spørsmål som har sammenheng med vedtektene, eventuelt fremme forslag om endringer overfor eieren.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

B. FORELDRERÅD

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesintressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemning i foreldrerådets gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

C.EIERENS FUNKSJON

– Styret i mårskrenten borettslag representerer eieren i den daglige drift. Styret behandler og godkjenner årsplan og budsjett, og legger årsmelding og årsregnskap fram for generalforsamlingen.. – generalforsamlingen i Mårskrenten Borettslag er barnehagens øverste myndighet.

D. INTERNKONTROLL

– Barnehagen har egen dokumentasjon på internkontroll, helse, miljø, og sikkerhet, som følges opp i barnehagen.

3.

OPPTAK AV BARN

Styret i Mårskrenten Barnehage er opptaksmyndighet. Styreren i barnehagen innstiller for styret. Ledige plasser samt søknadsfrister kunngjøres i borettslaget.

OPPTAKSKRITERIER
Opptak av barn i Mårskrenten Barnehage skjer på grunnlag av ansiennitet i Mårskrenten Borettslag. Styret kan fravike ansiennitetsprinsippet når det er nødvendig for å sikre god sammensetning av barnegrupper. Det tas forøvrig hensyn til barnehagelovens bestemmelser om barn som skal ha fortrinn.

Opptaksperiode og oppsigelsesfrist:
Barn som blir tildelt plass i barnehagen er sikret denne inntil barnet når skolepliktig alder eller oppsigelse foreligger.

Oppsigelsesfristen er 3 måneder. Oppsigelsen skal være skriftlig og foreligge før den 1. i måneden. Ved oppsigelse før 1.februar betales det for de påfølgende 3 måneder. Ved oppsigelse etter 1.februar må det likevel betales ut barnehageåret, det vil si ett år etter barnehagestart, normalt medio august. (Dette skyldes at plassen normalt ikke kan tildeles nytt barn senere enn i mai måned av hensyn til problemer med tilvenning ferietida).

4.

BETALING

Foreldrebetalingen i barnehagen fastsettes av styret i Mårskrenten Borettslag. Eventuell økning i satsene skal gjøres kjent blant foreldrene i eget rundskriv med 1 -en- måneds varsel.

5.

HELSETILSYN

A. Når barnet begynner i barnehagen skal foreldre/foresatte levere helseskjema med opplysninger om barnets helse.

B. Helseskjema gjennomgås av styrer og helsesøster.

C. Hvis barnet blir syk mens det er i barnehagen, skal foreldre/foresatte kontaktes. Barnet må da hentes hjem og lege eventuelt søkes på vanlig måte.

D. Barnehagen står under tilsyn av helserådet. Tilsyn utføres av offentlige lege eller den han bemyndiger.

6.

FERIE

Alle barn skal ha minst 3 ukers ferie pr. år. Barnehagen er stengt alle lørdager, helge- og høytidsdager, samt jul- og nyttårsaften. Barnehagen kan holde stengt om sommeren i forbindelse med ferieavviklingen.

Barnehagen kan være stengt for kortere perioder for vedlikehold, kurs, m.m.

7.

ÅPNINGSTIDER

I utgangspunktet er åpningstiden ved barnehagen fra kl.07.30 – 16.30. Styrer kan gjøre tilpasninger av åpningstiden.

8.

ARBEIDSVILKÅR

Personalet skal arbeide i samsvar med det formål som er satt opp for virksomheten.

Forholdet mellom Mårskrenten Borettslag og de ansatte reguleres av Hovedtariffavtalen mellom Kommunenes sentralforbund og arbeidstakernes organisasjoner.

9.

POLITIATTEST

Den som skal arbeide i barnehagen må legge fram tilfredsstillende politiattest jfr. $ 20 i barnehageloven.

10.

TAUSHETSPLIKT

Styret og alle som har sitt arbeid i barnehagen har taushetsplikt overfor det som vedrører barn i barnehagen og deres foreldre.

11.

ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i vedtektene kan bare foretas av generalforsanlingen i Mårskrenten Borettslag og lkrever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringer i vedtektene er ikke gyldige uten samtykke av styret i Molde og Omegn Boligbyggelag.

Vedtektsendring skal sendes kommunen til orientering.

12.

NEDLEGGELSE

Vedtak om å legge ned barnehagen kan kun fattes av 2 påfølgende generalforsamlinger hvorav den ene skal være ordinær. Nedleggelse av barnehagen må godkjennes av Mobos styre.

VEDTEKTER FOR MÅRSKRENTEN BARNEHAGE.
REVIDERT PÅ GENERALFORSAMLING:

– 24.01.1990
– 13.02.1991
– 07.05.1996